Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/bec/ftp/www-rewolucjecyfrowe/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/bec/ftp/www-rewolucjecyfrowe/wp-includes/plugin.php on line 579

REWOLUCJA CYFROWA MUZYKI – koncerty, wystawa, wykłady

Kuratorzy: Sławomir Wojciechowski, Monika Pasiecznik

27-28 listopada 2015
Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/4, Warszawa

Powszechna dostępność mediów elektronicznych w praktyce kompozytorskiej i wykonawczej stworzyła nową sytuację w muzyce. Rewolucja cyfrowa doprowadziła do jej demokratyzacji, a także do redefinicji pojęcia dźwięku i nowości w nowej muzyce. Skonceptualizowała też sposób jej tworzenia i odbioru. Wreszcie spowodowała przesunięcie zainteresowania twórców z eksperymentów czysto dźwiękowych w stronę relacji muzyki ze światem zewnętrznym. Łączenie muzyki z elementami obcymi, a więc tekstami, filmem, konceptami, gestami scenicznymi, jeszcze nigdy nie było tak proste.

Punktem wyjścia dla projektu jest książka niemieckiego filozofa Harry’ego Lehmanna „Rewolucja cyfrowa w muzyce. Filozofia muzyki” (Bęc Zmiana 2015), opisująca estetyczne i instytucjonalne konsekwencje przemian technologicznych w nowej muzyce. Od czasu ukazania się wersji niemieckiej w 2012 roku pozostaje ona przedmiotem kontrowersji. Sceptycyzmowi części środowiska towarzyszy entuzjazm młodych kompozytorów, przedstawicieli pokolenia „cyfrowych tubylców”, których twórczość Lehmann opisuje.

Idea projektu, na który składają się wystawa, dwa koncerty oraz wykłady, to konfrontacja tez książki z konkretnymi realizacjami artystycznymi. Na wystawie pokażemy kompozycje w formie wideo, ukazujące różne sposoby wykorzystania tego medium w muzyce. Na dwóch koncertach kameralnych zabrzmią utwory „cyfrowych tubylców” muzyki, w tym słynny performans Johannesa Kreidlera Fremdarbeit, podejmujący temat globalnego rynku pracy oraz wyzysku w kontekście twórczości artystycznej. Okazją do dyskusji o możliwościach i dylematach nowej muzyki w kontekście rewolucji technologicznej będzie konferencja z udziałem zagranicznych gości, wśród których nie zabraknie Harryego Lehmanna.

RCM_strona www_01 logotypy2

English:

THE DIGITAL REVOLUTION OF MUSIC – concerts, exhibition, lectures

Curators: Slawomir Wojciechowski, Monika Pasichnyk

27-28 November 2015
National Audiovisual Institute
ul. Wałbrzyska 3/4, Warsaw

The widespread availability of electronic media in the practice of composing and musical performance has created a new situation in New Music. The digital revolution has led to a democratization and innovation in New Music, as well as a redefinition of the concept of what sound is. It also gives rise to a conceptualization of the creation and reception of a musical work. Finally, for experimental composers, it has caused a shift in focus from pure sound to the relationship of music to the outside world. Combining music with elements of extra-musical material such as text, film, concepts, scenic gestures, has never been easier.

The starting point for the project is the book from German philosopher Harry Lehmann “The Digital Revolution of Music. A Music Philosophy” (Bęc Zmiana 2015) describing the aesthetic and institutional implications of technological change in New Music. Since the publication of German version in 2012 by Schott Music, it remains a subject of controversy. It was met by part of the establishment with skepticism accompanied by the enthusiasm of young composers, who represent the generation of „digital natives”, whose work Lehmann describes.

The idea of the project, which consists of an exhibition, two concerts and four lectures, is to present the book with concrete artistic realizations. At the exhibition, we will show compositions that utilize video in order to exemplify how this medium can be used in New Music. Two chamber music concerts will present the “digital natives” of music, including the famous performance by Johannes Kreidler Fremdarbeit, which within the compositional artwork tackles the global labor market and exploitation. The conference will provide the opportunity to discuss with Harry Lehmann, as well as international guest lecturers, the future advantages and difficulties that might arise for New Music within the context of the digital revolution.